Všeobecné obchodné podmienky

Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Obchodné meno:
Liptov resort, s.r.o., Liptovská Sielnica 131, 032 23 Liptovská Sielnica
IČO: 51 685 981, DIČ: 2120750775 (ďalej len prevádzkovateľ)
Zastúpený:
Mgr. Ján Zimáni, kontakt: mob.: 0908 538 808, e-mail: info@tatryjasna.sk
Prevádzky:
Chata & Apartmány TatryJasná***, Demänovská dolina
Pavčiná Lehota 169, 031 01 (ďalej len ubytovacie zariadenie)
Typ prevádzky:
Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 26.júna 2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Chata & Apartmány TatryJasná*** zaradené do kategórie Ubytovanie na súkromí, objekt v triede ***.

Klient:
Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)

Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.

 

Rezervácia ubytovania

 

 • Vyplnenie a odoslanie rezervačného formulára na www.tatryjasna.sk - REZERVÁCIA slúži ubytovaciemu zariadeniu len ako podklad pre vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie.
 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.
 • Za záväzné potvrdenie sa považuje prijatie alebo pripísanie zálohovej platby vo výške cca 50% z celkovej ceny pobytu na účet ubytovacieho zariadenia.
 • Pripísanie zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia bude Hosťovi obratom potvrdené spolu so záväznou rezerváciou pobytu.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Hosťom uhradená v lehote do 1-2 pracovných dní, táto rezervácia pobytu je neplatná.
 • Doplatok vo výške cca 50% z ceny pobytu Hosť uhradí v hotovosti najneskôr v deň príchodu do ubytovacieho zariadenia.

Ubytovací poriadok, spôsob a podmienky ubytovania

 • Chata & Apartmány TatryJasná*** (Ubytovacie zariadenie) môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený.
 • K prihláseniu je hosť povinný po príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania predložiť prevádzkovateľovi svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registry obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať personálu ubytovacieho zariadenia predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne.
 • Pri príchode skladá Hosť vratný depozit vo výške min. 50,-€. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo možnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení izby, apartmánu. Depozit skladá Hosť v hotovosti. Hosť je povinný si po príchode do izby, apartmánu skontrolovať úplnosť a stav inventáru. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť personálu ubytovacieho zariadenia. Ak tak neučiní, ubytovacie zariadenie má právo účtovať hosťovi za škodu alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť.
 • Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 15.00 hod.
 • Izbu, apartmán ubytovacie zariadenie rezervuje pre Hosťa v nástupný deň na pobyt do 19.00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • Pri príchode odporúčame, aby Hosť, ktorý má rezervované ubytovanie informoval, najmenej 1 hod. pred plánovaným príchodom, personál ubytovacieho zariadenia.
 • V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť izbu, apartmán najneskôr do 09.30 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak.
 • V prípade oneskoreného odchodu Hosťa má ubytovacie zariadenie právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške:
 • 50% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 11.00 hod.
 • 100% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 13.00 hod.
 • Izba, apartmán sa považujú za uvoľnený po tom čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia.
 • Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Hosťa skontrolovať inventár a stav izby/apartmánu, úhradu a spotrebu Hosťa, a to najneskôr počas dňa uvoľnenia izby hosťom.
 • V deň odchodu ubytovacie zariadenia požaduje odovzdať izbu, apartmán v takom stave v akom si v deň príchodu izbu, apartmán, alebo iné zariadenie Hosť prebral.
 • Pri bezškodovom pobyte v ubytovacom zariadení bude depozit 50,-€ v plnej výške vrátený Hosťovi.
 • V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť v povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Ubytovacie zariadenie vyžaduje od hosťa uzamykať ubytovací objekt.
 • Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa v Resorte Villa Flora*** prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a vybavenia Chaty & Apartmánov TatryJasná*** je výlučne na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Za straty, škody a znehodnotenie majetku Chata & Apartmány TatryJasná*** spôsobené hosťom, zodpovedá hosť a prevádzkovateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch objektu Chata & Apartmány TatryJasná*** fajčenie prísne zakázané !!!
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať čas prevádzky všetkých doplnkových služieb a zariadení z dôvodu ich funkčnej a technickej spôsobilosti (bicykle, vonkajšie detské ihrisko, trampolína, bazén, relaxačný bazén, sauna...).
 • V objektoch Chata & Apartmány TatryJasná****** nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 • V apartmánoch, izbách a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Prevádzkovateľ vyžaduje od hosťa dodržiavať ubytovací poriadok.
 • V prípade, že hosť pokyny uvedené v ubytovacom poriadku poruší, alebo neakceptuje má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.
 • Hosť ubytovaný v objekte Chata & Apartmány TatryJasná****** je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť uvedené pokyny poruší, alebo neakceptuje, má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.

Storno podmienky

 • Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu - storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky v nasledovných lehotách:
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu viac ako 30 dni pred nástupom na pobyt Vám bude 100% prijatej zálohovej platby vrátený na účet unížený o manipulačný poplatok.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 30 a menej dni pred nástupom na pobyt 100% prijatej zálohovej platby zostáva prevádzkovateľovi na pokrytie vzniknutých strát.
 • Na základe obsadenosti a možnosti ubytovacieho zariadenia vám môže byť ponúknutý náhradný termín pobytu za rovnakých podmienok ako pri stornovanom pobyte s tým, že Vaša zaplatená zálohová platba bude v plnej výške akceptovaná.
 • Pri stornovaní rezervácie celého objektu skupinou platia nasledovné storno poplatky:
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu Viac ako 90 dni pred nástupom na pobyt Vám bude 100% prijatej zálohovej platby vrátená na účet, unížená o manipulačný poplatok.
 • Pri stornovaní rezervácie pobytu 90 a menej dní pred nástupom na pobyt 100% z výšky prijatej zálohovej platby zostáva prevádzkovateľovi na pokrytie vzniknutých strát.
 • V prípade, že sa počas vášho pobytu odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.